محصولات WHMCS

ماژول بانک ملی whmcs

بررسی و چک دو مرحله ای Spending Double
اعلام پرداخت موفق به مدیر وبسایت
سیستم ضریب پولی مستقل
سیستم اعلام خطای هوشمند
سیستم تغییر نام درگاه
تعیین واحد پولی سایت در پنل ماژول
و….

ماژول بانک ملت whmcs

بررسی و چک دو مرحله ای Spending Double
اعلام پرداخت موفق به مدیر وبسایت
سیستم ضریب پولی مستقل
سیستم اعلام خطای هوشمند
سیستم تغییر نام درگاه
تعیین واحد پولی سایت در پنل ماژول
و….

ماژول بانک پاسارگاد whmcs

بررسی و چک دو مرحله ای Spending Double
اعلام پرداخت موفق به مدیر وبسایت
سیستم ضریب پولی مستقل
سیستم اعلام خطای هوشمند
سیستم تغییر نام درگاه
تعیین واحد پولی سایت در پنل ماژول
و….

ماژول پرداخت آنلاین بانک اقتصاد نوین whmcs

بررسی و چک دو مرحله ای Spending Double
اعلام پرداخت موفق به مدیر وبسایت
سیستم ضریب پولی مستقل
سیستم اعلام خطای هوشمند
سیستم تغییر نام درگاه
تعیین واحد پولی سایت در پنل ماژول
و….

ماژول پرداخت آنلاین بانک سامان whmcs

بررسی و چک دو مرحله ای Spending Double
اعلام پرداخت موفق به مدیر وبسایت
سیستم ضریب پولی مستقل
سیستم اعلام خطای هوشمند
سیستم تغییر نام درگاه
تعیین واحد پولی سایت در پنل ماژول
و….

ماژول بانک پارسیان whmcs

بررسی و چک دو مرحله ای Spending Double
اعلام پرداخت موفق به مدیر وبسایت
سیستم ضریب پولی مستقل
سیستم اعلام خطای هوشمند
سیستم تغییر نام درگاه
تعیین واحد پولی سایت در پنل ماژول
و….