انتقال از نیوک به وردپرس

انتقال زیر 1200 پست

انتقال نیوک 8.2 , 8.3 به آخرین ورژن وردپرس فارسی
تاربخ دقیق انتشار بصورت شمسی
انتقال صفحات
انتقال کلمات کلیدی مطالب
انتقال دسته بندی
انتقال کامنت ها
انتقال کاربران
انتقال تعداد بازدید مطالب
تحویل در وردپرس آماده .
مشاهده جزییات کامل

انتقال زیر 5200 پست

انتقال نیوک 8.2 , 8.3 به آخرین ورژن وردپرس فارسی
تاربخ دقیق انتشار بصورت شمسی
انتقال صفحات
انتقال کلمات کلیدی مطالب
انتقال دسته بندی
انتقال کامنت ها
انتقال کاربران
انتقال تعداد بازدید مطالب
تحویل در وردپرس آماده .
مشاهده جزییات کامل

انتقال زیر 11000 پست

انتقال نیوک 8.2 , 8.3 به آخرین ورژن وردپرس فارسی
تاربخ دقیق انتشار بصورت شمسی
انتقال صفحات
انتقال کلمات کلیدی مطالب
انتقال دسته بندی
انتقال کامنت ها
انتقال کاربران
انتقال تعداد بازدید مطالب
تحویل در وردپرس آماده .
مشاهده جزییات کامل

انتقال زیر 20000 پست

انتقال نیوک 8.2 , 8.3 به آخرین ورژن وردپرس فارسی
تاربخ دقیق انتشار بصورت شمسی
انتقال صفحات
انتقال کلمات کلیدی مطالب
انتقال دسته بندی
انتقال کامنت ها
انتقال کاربران
انتقال تعداد بازدید مطالب
تحویل در وردپرس آماده .
مشاهده جزییات کامل

انتقال بالای 20000 پست

انتقال نیوک 8.2 , 8.3 به آخرین ورژن وردپرس فارسی
تاربخ دقیق انتشار بصورت شمسی
انتقال صفحات
انتقال کلمات کلیدی مطالب
انتقال دسته بندی
انتقال کامنت ها
انتقال کاربران
انتقال تعداد بازدید مطالب
تحویل در وردپرس آماده .
مشاهده جزییات کامل