سرور کانتر 1.6 پابلیک (Public)

Server Public | Plan 1
 • Public سرور
 • 16 اسلات تعداد نفرات
 • sXe و uCp آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت ادمینی
 • ایران موقعیت سرور
 • یک گیگابایت پورت
 • نامحدود امکانات
Server Public | Plan 2
 • Public سرور
 • 18 اسلات تعداد نفرات
 • sXe و uCp آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت ادمینی
 • ایران موقعیت سرور
 • یک گیگابایت پورت
 • نامحدود امکانات
Server Public | Plan 3
 • Public سرور
 • 20 اسلات تعداد نفرات
 • sXe و uCp آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت ادمینی
 • ایران موقعیت سرور
 • یک گیگابایت پورت
 • نامحدود امکانات
Server Public | Plan 9
 • Public سرور
 • 32 اسلات تعداد نفرات
 • sXe و uCp آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت ادمینی
 • ایران موقعیت سرور
 • یک گیگابایت پورت
 • نامحدود امکانات