هاست دانلود

DL-10GB

پلن 10 گیگابایتی
فضا 10 گیگابایت
600 گیگابایت پهنای باند
کنترل پنل دایرکت ادمین
بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار
دارای پشتیبانی از راپید لیچ
ادان دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
پورت 2 گیگابیت
به دلیل حجم بالای اطلاعات در هاست دانلود
بک آپ گیری انجام نمیشود
این سرویس را به صورت ماهیانه یا سالیانه میتوانید خرید کنید

  • نامحدود پارک دامین
DL-15GB

پلن 15 گیگابایتی
فضا 15 گیگابایت
800 گیگابایت پهنای باند
کنترل پنل دایرکت ادمین
بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار
دارای پشتیبانی از راپید لیچ
ادان دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
پورت 2 گیگابیت
به دلیل حجم بالای اطلاعات در هاست دانلود
بک آپ گیری انجام نمیشود
این سرویس را به صورت ماهیانه یا سالیانه میتوانید خرید کنید

  • نامحدود پارک دامین
DL-25GB

پلن 25 گیگابایتی
فضا 25 گیگابایت
1200 گیگابایت پهنای باند
کنترل پنل دایرکت ادمین
بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار
دارای پشتیبانی از راپید لیچ
ادان دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
پورت 2 گیگابیت
به دلیل حجم بالای اطلاعات در هاست دانلود
بک آپ گیری انجام نمیشود
این سرویس را به صورت ماهیانه یا سالیانه میتوانید خرید کنید

  • نامحدود پارک دامین
DL-40GB

پلن 40 گیگابایتی
فضا 40 گیگابایت
1800 گیگابایت پهنای باند
کنترل پنل دایرکت ادمین
بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار
دارای پشتیبانی از راپید لیچ
ادان دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
پورت 2 گیگابیت
به دلیل حجم بالای اطلاعات در هاست دانلود
بک آپ گیری انجام نمیشود

  • نامحدود پارک دامین
DL-60GB

پلن 60 گیگابایتی
فضا 60 گیگابایت
2500 گیگابایت پهنای باند
کنترل پنل دایرکت ادمین
بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار
دارای پشتیبانی از راپید لیچ
ادان دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
پورت 2 گیگابیت
به دلیل حجم بالای اطلاعات در هاست دانلود
بک آپ گیری انجام نمیشود
این سرویس را به صورت ماهیانه یا سالیانه میتوانید خرید کنید

  • نامحدود پارک دامین
DL-100GB

پلن 100 گیگابایتی
فضا 100 گیگابایت
3000 گیگابایت پهنای باند
کنترل پنل دایرکت ادمین
بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار
دارای پشتیبانی از راپید لیچ
ادان دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
پورت 2 گیگابیت
به دلیل حجم بالای اطلاعات در هاست دانلود
بک آپ گیری انجام نمیشود
این سرویس را به صورت ماهیانه یا سالیانه میتوانید خرید کنید

  • نامحدود پارک دامین
DL-200GB

پلن 200 گیگابایتی
فضا 200 گیگابایت
4500 گیگابایت پهنای باند
کنترل پنل دایرکت ادمین
بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار
دارای پشتیبانی از راپید لیچ
ادان دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
پورت 2 گیگابیت
به دلیل حجم بالای اطلاعات در هاست دانلود
بک آپ گیری انجام نمیشود
این سرویس را به صورت ماهیانه یا سالیانه میتوانید خرید کنید

  • نامحدود پارک دامین